BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o.        Karlov 169, 594 01, Velké Meziříčí
 
 

Managment kvality

Politika kvality na období 2010 - 2013

Systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2001

   Vedení společnosti se rozhodlo pro úspěšné řízení a nasměrování organizace ke zvýšení její výkonnosti a konkurenceschopnosti zavést a uplatňovat systém managementu kvality pro trvalé zlepšování činností a procesů tak, aby to přineslo užitek všem zainteresovaným stranám - zákazníkům, zaměstnancům, majitelům, dodavatelům.

Politika kvality organizace vychází z těchto základních zásad:

 • Zaměření na zákazníka:
  • Organizace je závislá na zákaznících, proto je prvotním zájmem organizace orientace na zákazníka.
  • Vše začíná a končí u zákazníkem.
  • Organizace musí poznávat a porozumět současným i budoucím potřebám zákazníků.
  • Organizace musí plnit požadavky zákazníků a snažit se překonat jejich očekávaní.
  • Organizace bude analyzovat a vyhodnocovat spokojenost zákazníků.
  • Organizace bude využívat marketingových prvků pro získávání zákazníků na trhu.
 • Vedení a řízení zaměstnanců:
  • Vedení organizace bude motivovat zaměstnance k odvedení lepší práce a kvality a zvýšení výkonnosti.
  • Vedení bude vytvářet zdroje a podmínky tak, aby všichni zaměstnanci organizace na všech úrovních řízení mohli plnit cíle kvality stanovené vedením.
  • Vedení organizace bude stanovovat cíle kvality, které bude chtít v jednotlivých časových etapách dosáhnout.
  • Vedení organizace bude vytvářet účinný a efektní systém pro vnitřní komunikace (tok informací).
 • Zapojení zaměstnanců:
  • Lidský faktor je strategický faktorem rozvojem organizace.
  • V systému managementu kvality budou zapojeni všichni zaměstnanci na všech úrovních řízení do procesu tvalého zlepšování, získávání podmětů, jejich vyhodnocování a navrhování opatření ke zlepšení.
  • Organizace bude podporovat a využívat schopnosti zaměstnanců ve prospěch organizace a všech zainteresovaných stran.
  • Zaměstnanci budo zapojeni do trvalého systému vzdělávání.
  • K plné angažovanosti za firmu budou zaměstnanci motivováni.
 • Vzájemně prospěšné dodavatelské vztahy:
  • Organizace a její dodavatelé jsou na sobě vzájemně závislí a jejich partnerství musí přinášet prospěch oběma stranám.
  • Organizace musí přenášet na své dodavatele požadavky svých zákazníků.
  • Organizace musí hodnotit a vybírat dodavatele, kteří jsou schopni plnit její požadavky.
  • Vzájemně výhodné vztahy zvyšují schopnost organizace a jejich dodavatelů vytvářet užitnou hodnotu pro všechny zainteresované.
  • K plné angažovanosti za firmu budou zaměstnanci motivováni.

Enviromentální politika na období 2010 - 2013

Systém enviromentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005

   BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o. je společnost, která zabezpečuje provádění průmyslových, bytových, občanských a inženýrských staveb a garantuje provedení díla odbornou koordinací a řízením součinnosti předem prověřených specializovaných dodavatelů. Vedení společnosti si uvědomuje, že všechny činnosti, které jsou spojeny s výrobou a poskytováním služeb, přímo nebo nepřímo působí na životní prostředí.

Ochrana životního prostředí je důležitým úkolem společnosti a proto vedení formulovalo následující zásady jeho politiky k ochraně životního prostředí:

 • BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o. se zavazuje své hospodářské cíle dosahovat s ohledem na potřeby ochrany životního prostředí.
 • Investiční záměry bude společnosti projednávat i z hlediska minimalizace vlivů na životní prostředí.
 • Spokojenost zákazníka a veřejnosti podmiňuje všechny činnosti společnosti. Činnosti jsou zaměřeny na prevenci negativního ovlivnění životního prostředí s tím souvisí i prevence nehod a havárií. Společnost se snaží využívat dostupné, technické a organizační prostředky pro předcházení všem možnostem poškození životního prostředí.
 • Ochrana životního prostředí je věcí každého zaměstnance. Informováním zaměstnanců je podporováno jejich povědomí k péči o životní prostředí. Kvalifikace a motivace zaměstnanců bude rozvíjena s ohledem na budoucí potřeby.
 • Společnost se zavazuje k šetrnému zacházení s přírodními zdroji, a to zejména při používání materiálů a energií. Z tohoto hlediska budou procesy, které mají vliv na životní prostředí analyzovány a zlepšovány.
 • K dosažení předepsaných cílů ochrany životního prostředí jsou rozvíjeny programy trvalého zlepšování služeb a procesů.
 • Společnost pravidelně prověřuje a vyhodnocuje svůj systém environmetálního managementu; k tomuto účelu stanovuje prověřitelné cíle, kompetence a zdroje.
 • Společnost se zavazujeme k trvalému dodržování příslušných právních a jiných požadavků na ochranu životního prostředí.
 • Z hlediska ochrany životního prostředí společnost otevřeně komunikuje s veřejností, orgány místní správy, sdruženími, jakož i s našimi zákazníky a dodavateli.
 • Zavazujeme se k trvalému zlepšování vztahu společnosti k životnímu prostředí v mezích jeho ekonomických zdrojů.

Politika BOZP na období 2010 - 2013

Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001:1999

   BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o. je společnost, která zabezpečuje komplexní realizaci občanských, bytových a průmyslových staveb. Garantuje provedení díla odbornou koordinací a řízením součinnosti předem prověřených specializovaných dodavatelů.
Vedení společnosti si uvědomuje, že všechny procesy, které jsou spojeny s výrobou a poskytováním služeb jsou zatíženy riziky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je důležitým úkolem společnosti a proto vedení formulovalo následující zásady politiky BOZP:

 • BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o. se zavazuje, že péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci je zcela rovnocennou a neoddělitelnou součástí systému řízení procesů organizace. BOZP je organizována a řízena v souladu s organizačním schématem a organizačním řádem společnosti.
 • Za plnění jednotlivých úkolů v oblasti BOZP jsou stanoveny konkrétní odpovědnosti na všech úrovních řízení, zejména u vedoucích zaměstnanců organizace.
 • Spokojenost zákazníka, veřejnosti i zaměstnaců podmiňuje všechny činnosti společnosti. Činnosti jsou zaměřeny na prevenci v oblasti BOZP s tím souvisí i prevence nehod a havárií. Společnost se snaží využívat dostupné, technické a organizační prostředky pro předcházení všem možnostem negativních jevů, nehod a havárií.
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého zaměstnance. Informováním zaměstnanců je podporováno jejich povědomí k péči o BOZP. Kvalifikace a motivace zaměstnanců bude rozvíjena s ohledem na budoucí potřeby organizace.
 • K dosažení předepsaných cílů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou rozvíjeny programy trvalého zlepšování služeb a procesů.
 • Společnost pravidelně prověřuje a vyhodnocuje svůj systém managementu BOZP; k tomuto účelu stanovuje prověřitelné cíle, kompetence a zdroje.
 • Společnost se zavazuje k trvalému dodržování příslušných právních a jiných požadavků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Z hlediska BOZP komunikuje s veřejností, orgány místní správy, státních institucí jakož i se zákazníky a dodavateli.
 • Zavazujeme se k trvalému zlepšování vztahu společnosti k ochraně zdraví při práci.

 
TOPlist